Көрүүсү начарлар үчүн версия
Шектенүү стереотиптер, дискриминация (басмырлоо)

Шектенүү
стереотиптер,
дискриминация
(басмырлоо)