Көрүүсү начарлар үчүн версия
Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү боюнча КОЛДОНМО

Бул Колдонмо коммерциялык эмес уюмдардын (КЭУ) мамлекеттик органдар
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (ЖӨБ) менен өз ара
аракеттенүүсүндө гендердик маселелерди камтуу үчүн жарандык сектордун
өкүлдөрүнүн потенциалын жогорулатуу боюнча иштөөнү каалаган кызматкерлерге
арналган.