Көрүүсү начарлар үчүн версия
Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели (Op1)

Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели (Op1) «ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү» долбоорунун
биринчи жана негизги жыйынтыктарынын бири болуп саналат! (EuropeAid - Демократияны
жана адам укуктарын колдоонун Европалык инструменти – 2018-2019-ж. Кыргызстанды
колдоонун мамлекеттик программасы).
Бул Документ Кыргызстандагы жана Европадагы эң мыкты тажрыйбаларды чогултуу
процессинин жыйынтыктарын жалпылайт – бул “Эң мыкты тажрыйбалардын жыйнагы” (А 1.3)
Отчетунун иштелип чыгышына алып келди – жана Фокус-топтордун ишинин негизинде
долбоорго тартылган максаттуу категориялардын аныкталган муктаждыктары.