Көрүүсү начарлар үчүн версия
Гендердик статистика жана гендердик дата – журналистика

Дата журналистика деген эмне?
Дата журналистика – бул
журналисттик окуяларды түзүү
үчүн маалыматтарды чогултуу,
тазалоо, уюштуруу, талдоо,
визуалдаштыруу жана
жарыялоо.